สมเดช เอี่ยมวิเชียรเจริญ, 2510-

กฎหมายฟื้นฟูกิจการ : ศึกษาปัญหากรณีลูกหนี้เป็นสถาบันการเงิน / โดย สมเดช เอี่ยมวิเชียรเจริญ. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. - 7, 135 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


การฟื้นตัวบริษัท -- ไทย.
สถาบันการเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT1147 / .ส43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544