ธวัชชัย นาควงษ์.

การสอนดนตรีสำหรับเด็กตามแนวของคาร์ล ออร์ฟ (Orff-Schulwerk) / ธวัชชัย นาควงษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542. - 124 หน้า : ภาพประกอบ.

9745535885


ออร์ฟ, คาร์ล, ค.ศ. 1895-1982.


ดนตรีของโรงเรียน -- การศึกษาและการสอน.

MT918 / .ธ56

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544