บรรณสิทธิ์ สลับแสง, 2478-

การฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรมการปกครอง โดย ร.ต. บรรณสิทธิ์ สลับแสง. - พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2509. - 144 หน้า.

วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.


กรมการปกครอง--ข้าราชการและพนักงาน--การฝึกอบรม.


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การฝึกอบรม.

JQ1746.ฮ53 / บ4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544