บำเพ็ญ ระวิน.

รายงานการวิจัยเรื่องศัพท์หมวดภาษาบาลี-ล้านนาและศัพท์ขอมในภาษาล้านนา โดย บำเพ็ญ ระวิน และ อุดม รุ่งเรืองศรี. - เชียงใหม่, ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530. - 210 หน้า.


ภาษาบาลี -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย.
ภาษาไทยเหนือ -- พจนานุกรม.
ภาษาเขมร -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย.

PK1090 / .บ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544