อมรา พงศาพิชญ์.

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม / อมรา พงศาพิชญ์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. - 277 หน้า.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 2549.

9741331207 (2549) 9746398873


วัฒนธรรม.
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม.
ประชาสังคม -- ไทย.


ไทย -- ภาวะสังคม.

HM101 / .อ44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544