วิชัย ตันติกุลานันท์.

คำอธิบายกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ = Reorganization law : ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2541 และฉบับที่ 5 พ.ศ. 2542) พร้อมด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับสมบูรณ์ และ พระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 / วิชัย ตันติกุลานันท์. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2542. - 157 หน้า.


การฟื้นตัวบริษัท -- ไทย.
สถาบันการเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ล้มละลาย.

KPT1147 / .ว62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544