เรียงร้อยบรรณรัตน์ : บรรณานุกรมและดรรชนีพระราชนิพนธ์ในสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, สุกัญญา บำรุงสุข, วิไลวรรณ ปึงตระกูล ผู้รวบรวม. - กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542. - 286 หน้า : ภาพสีประกอบ. - เอกสารวิชาการ ; ลำดับที่ 16 . - เอกสารวิชาการ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) ; ลำดับที่ 16. .

9744723033


เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- --บรรณานุกรม.

Z8819.62 / .ร82

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544