รายงานการศึกษากลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ. - [กรุงเทพฯ] : โครงการสำนักบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.

ชื่อเรื่องภาค 2: รายงานฉบับสมบูรณ์กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศ. ภาค 1: การกำหนดผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเป้าหมาย / โดย โครงการสำนักบริการ วิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ; คณะผู้ศึกษา อนุภาพ ถิรลาภ ... [และคนอื่นๆ]. ภาค 2: การพัฒนากำลังคน พื้นที่ สถาบันและกฎหมายเฉพาะด้าน / โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ; คณะผู้ศึกษา อนุภาพ ถิรลาภ, วิริยะ อนุจารี, วนิดา ศุภเจียรพันธ์.


เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ไทย.

HC445.ฮ9ท72 / ร64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544