เมธา วาดีเจริญ.

คู่มือต่อสู้คดีในทางแพ่ง "ฉบับกระบวนการพิจารณา" : คำพิพากษาศาลฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2531-2542 / โดย พ.ต.ท. เมธา วาดีเจริญ. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2542] - ก-ง, 679 หน้า.


วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย.
คำพิพากษาศาล -- ไทย.
คดีและการสู้คดี -- ไทย.

KPT1710 / .ม73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544