พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์, 2501-

รายงานการวิจัยเรื่องกระบวนการยุติธรรมกับการถ่วงดุลอำนาจโดยรัฐสภาไทย = [The balance power of the Thai Criminal Justice by the porliament] / โดย พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ และคณะ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2542. - ก-ฎ, 167, [36] หน้า : ภาพประกอบ.

9748055736


ไทย. รัฐสภา.


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.
อำนาจบริหาร -- ไทย.
อำนาจนิติบัญญัติ -- ไทย.
อำนาจตุลาการ -- ไทย.

KPT1572 / .พ25

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544