อารีย์ ยิ้มสอาด.

อุปสงค์ต่อเงินกู้ยืมสวัสดิการพนักงานเพื่อที่อยู่อาศัยของบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) = Demand for staff housing loans of Thai Farmers Bank Public Company Limited / โดย อารีย์ ยิ้มสอาด. - [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542. - 72 แผ่น.


ธนาคารกสิกรไทย--ลูกจ้าง.


พนักงานธนาคาร -- ไทย.
ประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง -- ไทย.

HD8039.พ37 / อ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544