ฤทัย หงส์สิริ.

คำอธิบายกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ / ฤทัย หงส์สิริ, มานิตย์ จุมปา. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542. - 8, 353 หน้า.

9747717867


ข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
เสรีภาพด้านสารสนเทศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2476 / .ฤ36

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544