จินตนา พรพิไลพรรณ.

ความแตกต่างระหว่างผลได้-ผลเสียของเอกชนและสังคม อันสืบเนื่องมาจากผลการสร้างงานของอุตสาหกรรม - อีเลคโทรนิคส์ในประเทศไทย (Devergene of private benefit-cost and social benefit-cost resulting from employment creation in the electronic industry in Thailand) - กรุงเทพฯ, แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2519. - 196 หน้า. ตาราง.

วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต.


ชนชั้นกรรมกร -- ไทย.
แรงงาน.
อิเล็กทรอนิกส์.
การสร้างงาน -- ไทย.

HD8039.อ6 / จ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544