เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / โดย เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542. - 158 หน้า : ภาพประกอบ.


วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.

KPT4610 / .ก84

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544