พรรณี บัวเล็ก, 2500-

การเติบโตและการพัฒนาการของนายทุนธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (2475-2516) (The growth and development of commercial bank capitalists in Thailand (1923-1973)) - กรุงเทพฯ, ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. - 370 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง.

วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต.


ธนาคารพาณิชย์ -- ไทย.
นายทุน -- ไทย.

HB501 / .พ4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544