พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2542. - 61 หน้า.

9742825971


การสอบบัญชี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การตรวจสอบภายใน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3529.ก28 / 2542

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544