วรพจน์ สุพรรณกูล.

กฎหมายทะเลว่าด้วย "สัญญาเช่าเรือ" = Maritime law "charter parties" / วรพจน์ สุพรรณกูล. - [กรุงเทพฯ] : แผนกวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519. - ก-ฒ, 219 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


การเช่าเหมาเรือ.
กฎหมายพาณิชยนาวี.

K1182 / .ว43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544