พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543. - 52 หน้า.

9742825947


การประกอบวิชาชีพเวชกรรม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
กฎหมายการแพทย์ -- ไทย.
แพทย์แผนโบราณ -- ไทย.

KPT3100.ก292542ก52 / 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544