แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543. - 341 หน้า : ภาพประกอบ.

9742826218 9742880786 (2547)


กฎหมาย -- ไทย -- ประวัติ.

KPT120 / .ส85

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)