67 ปีรัฐสภาไทย เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ / บรรณาธิการ ศุภพงศ์ ขจรศิลป์. - กรุงเทพฯ : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2542. - 78 หน้า : ภาพสีประกอบ.

ฉบับพิเศษของวารสาร เอกสารข่าวรัฐสภา.


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-


ไทย. รัฐสภา --ประวัติ.

JQ1747 / .ก15135

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)