สุรเกียรติ์ เสถียรไทย, 2501-

กฎหมายกับชุมชน : มิติใหม่ของการพัฒนา / สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ; สันติ สาทิพย์พงษ์ รวบรวม-เรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2542. - 240 หน้า.

9748702812


กฎหมายกับสังคม.
การพัฒนาชุมชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT465 / .ส74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544