พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542. - กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543. - 20 หน้า.

9742826005


การจัดซื้อของทางราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การจ้าง -- ไทย.
เช่าทรัพย์ -- ไทย.
ความผิด (กฎหมาย) -- ไทย.
การจัดซื้อของทางราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ความผิด (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT2754.ก292542ก52 / 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544