ทัศนะและคติทางการศึกษา / โกสินทร์ รังสยาพันธ์ รวบรวมและถอดความ. - [สงขลา] : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎสงขลา, 2542. - 215 หน้า.

9747064642


ภาษาไทย -- สำนวนโวหาร.
การศึกษา.

PL4177 / .ท653

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544