67 ปี สมาชิกรัฐสภาไทย พ.ศ. 2475-2542 / คณะผู้จัดทำหนังสือที่ระลึกในงานสโมสรสันนิบาตสมาชิกรัฐสภา รัชนี อังตระกูล ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2542. - 589 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีประกอบ)


ไทย. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร --ทำเนียบนาม.


ผู้ตรากฎหมาย -- ไทย -- ทำเนียบนาม.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1747 / .ก1514

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)