ผาสุก พงษ์ไพจิตร.

หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า : เศรษฐกิจนอกกฎหมาย กับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย / ผาสุก พงษ์ไพจิตร, สังศิต พิริยะรังสรรค์, นวลน้อย ตรีรัตน์ ; พิรุณ ฉัตรวนิชกุล บรรณาธิการ. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์ การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. - 15, 321 หน้า : ภาพประกอบ.

9747100991


เศรษฐกิจนอกระบบ -- ไทย.
เศรษฐกิจนอกระบบ -- นโยบายของรัฐ -- ไทย.
ปัญหาสังคม -- ไทย.

HD2346.ท9 / ผ65

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)