ไพโรจน์ อาจรักษา.

คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับชาวบ้าน) / ไพโรจน์ อาจรักษา. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543. - 94 หน้า.

9742826684


การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3276 / .พ949

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544