วิพร เสนารักษ์.

การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ขอนแก่น : หจก. ขอนแก่นการพิมพ์, 2541. - 253 หน้า : ภาพประกอบ.

9746758217


การวินิจฉัยทางการพยาบาล.
การพยาบาล.

WY100 / .ว634

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544