เพ็ญศรี ดุ๊ก.

การต่างประเทศกับเอกราชและอธิปไตยของไทย (ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ถึงสิ้นสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม) / เพ็ญศรี ดุ๊ก. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, 2542. - 347 หน้า. ภาพประกอบ, แผนที่.

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: การต่างประเทศกับเอกราชและอำนาจอธิปไตยของไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ถึงสิ้นสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม.

9748123405


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- 2398-2500.

JX1579.5 / .พ6 2542

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544