นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501-

รายงานการวิจัยเรื่องการเมืองในระดับท้องถิ่นกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย : ศึกษาเปรียบเทียบการเมืองท้องถิ่นของสองนครในเขตภาคเหนือ ของประเทศไทย / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. - [กรุงเทพฯ] : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2542. - ก-ข, 170 หน้า.

9748055949


เทศบาลนครเชียงใหม่.
เทศบาลนครนครสวรรค์.


การปกครองท้องถิ่น -- ไทย (ภาคเหนือ)


เชียงใหม่ -- การเมืองและการปกครอง.
นครสวรรค์ -- การเมืองและการปกครอง.

JS7153.9.ช9 / น34

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544