ไฉน ยอดเพชร.

พืชผักอุตสาหกรรม = Industrial vegetable crops / ไฉน ยอดเพชร. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม] - [กรุงเทพฯ] : รั้วเขียว, 2542. - 337 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9746400541


พืชเศรษฐกิจ.
อุตสาหกรรมผัก.

SB185 / .ฉ93 2542

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544