ไพวรรณ สุภะดี, 2516-

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร การศึกษานอกโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / โดย ไพวรรณ สุภะดี. - [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543. - 10, 145 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต.


ครูอาสาสมัคร -- ความพอใจในการทำงาน -- ไทย -- กรุงเทพฯ

LB2844.1.อ6 / พ94

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544