พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยอยุธยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ลิลิตโองการแช่งน้ำ. ลิลิตโองการแช่งน้ำ - [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2540. - 125 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9748123006 9748123952 (2545)


โองการแช่งน้ำ--ภาษา.--อภิธานศัพท์.


วรรณกรรมไทย -- ศัพท์บัญญัติ.

PL4209.อ923 / ร62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544