วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.

สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. - กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์ วิญญูชน จำกัด, 2543. - 149 หน้า.

มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

9742827478


สิทธิพลเมือง -- ไทย.
เสรีภาพ.
กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2460 / .ว43

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)