พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา, ต. 2548.

หลักกฎหมายครอบครัว / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543. - 225 หน้า : ภาพประกอบ.

9742827397


กฎหมายครอบครัว -- ไทย.

KPT540 / .พ43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544