เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาด : ศึกษากรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 / โดย เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543. - 7, 100 แผ่น.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


ทรัพย์สิน -- ไทย.
การประมูล -- ไทย.

KPT642 / .ผ73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544