พิพัฒน์ จักรางกูร.

คำพิพากษาฎีกา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่สำคัญ / พิพัฒน์ จักรางกูร. - กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2543. - 397 หน้า.

ชื่อเรื่องที่สัน: คำพิพากษาฎีกา ป. วิธีพิจารณาความแพ่ง ที่สำคัญ.

9744470028


วิธีพิจารณาความแพ่ง.
คำพิพากษาศาล.

KPT1710 / .พ636

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544