พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กฎกระทรวง ประกาศ และคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี และ ร่าง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร : เอกสารประกอบการสัมมนา ... วันที่ 26 สิงหาคม 2543 / [จัดโดย] สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย. - [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2543. - 60 หน้า.


การบัญชี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย -- การประชุม.

KPT1103.ก67 / ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544