รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ / สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย. - กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2543- - เล่ม : ภาพสีประกอบ. - รายไตรมาส - ก.ค. 2543-

2556- ใช้ชื่อ: รายงานนโยบายการเงิน.

1513-6183


เงินเฟ้อ -- ไทย -- วารสาร.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- วารสาร.

HG1250.55 / .ธ36

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544