จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย.

การควบคุมการเคลื่อนไหว = Motor control / จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย. - เชียงใหม่ : ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542. - ix, 162 หน้า : ภาพประกอบ.

9748655652


กลไกของมนุษย์.
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว.

WE103 / .จ226

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544