วิชัย ตันติกุลานันท์.

คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นไป พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2543) / วิชัย ตันติกุลานันท์. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2543. - 118 หน้า.

9748726769


การจัดสรรที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3057 / .ว623

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544