ธีระ นุชเปี่ยม.

รัฐและสังคมกัมพูชา / ธีระ นุชเปี่ยม. - [กรุงเทพฯ] : โครงการวิชาโทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543. - 25 แผ่น. - เอกสารการพัฒนาวิชา ; หมายเลข 3 . - เอกสารการพัฒนาวิชา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์. โครงการวิชาโทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) ; หมายเลข 3. .


กัมพูชา -- การเมืองและการปกครอง.
กัมพูชา -- ประวัติศาสตร์.

DS554.5 / .ธ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544