อรุณ อวนสกุล.

รายงานการวิจัยเชิงนโยบายเรื่องแนวทางพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน = Sustainable agricultural development / โดย อรุณ อวนสกุล. - [กรุงเทพฯ] : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2543. - ix, 64 หน้า : ภาพประกอบ.


เกษตรกรรมยั่งยืน -- ไทย.
ระบบเกษตรกรรมแบบผสมผสาน -- ไทย.

S471.ท9 / อ47

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544