เผด็จ โชคเรืองสกุล.

ระยะเวลาในฐานะที่เป็นขั้นตอนในการจัดทำนิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียวที่มีผลเฉพาะเจาะจง / โดย เผด็จ โชคเรืองสกุล. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543. - 7, 156 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


การกระทำในทางปกครอง -- ไทย.
กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2735 / .ผ73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544