สุธิดา ภาสุรเกียรติ.

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืนแดนกรรมสิทธิ์เพื่อกิจการสาธารณูปโภค / โดย สุธิดา ภาสุรเกียรติ. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543. - 8, 294 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ -- ไทย.

KPT2824 / .ส736

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544