การฟ้องและต่อสู้คดีเช็ค (อาญา) / Jurisprudence Group. - ฉบับปรับปรุงใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2543. - 149 หน้า.


เช็ค -- ไทย.
การฟ้องคดีอาญา -- ไทย.
คดีและการสู้คดี -- ไทย.
เช็ค -- ไทย -- คดี.

KPT939 / .ก64 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544