นัยนา เกิดวิชัย.

คำอธิบายระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 / พันตำรวจโทหญิง นัยนา เกิดวิชัย. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - นครปฐม : นิตินัย, 2543. - 194 หน้า : ภาพประกอบ.

9748020134


ความลับทางราชการ -- ไทย.
เอกสารลับ -- ไทย.

KPT2490 / .น643 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544