ปรีชา สุวรรณทัต.

คำอธิบายกฎหมายสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 / ปรีชา สุวรรณทัต, ทรงพล พนาวงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : ์วิญญูชน, 2543. - 178 หน้า.

9742827869


สหกรณ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT1120 / .ป46 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544