ยุทธศาสตร์การต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย พ.ศ. 2543 = Anti-corruption strategy in Thailand in the year 2000 / โดย นิพนธ์ พัวพงศกร ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543. - xvii, 301 หน้า : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. เอกสารวิจัยเพื่อเผยแพร่ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2543 เรื่อง สังคมโปร่งใสไร้ทุจริต ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2543 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี.


การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย.

JQ1745.ก55ฉ5 / ย733

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544