สิทธิของคนจนในกระบวนการยุติธรรม : เอกสารประกอบการเสวนา วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2543 ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ / จัดทำเอกสารโดย กองเลขานุการสมัชชาคนจน. - กรุงเทพฯ : กอง, 2543. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)


สิทธิพลเมือง -- ไทย -- การประชุม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544