สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549.

หลักกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 / สุธีร์ ศุภนิตย์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543. - 261 หน้า : ภาพประกอบ.

9742828369


ล้มละลาย -- ไทย.
การฟื้นตัวบริษัท -- ไทย.

KPT1942 / .ส726 2543ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544